Pečovatelská služba Krupka

organizační složka Města Krupky

... Veřejný závazek

Posláním pečovatelské služby Krupka

je poskytnout potřebnou službu občanům města Krupky, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc je poskytována kvalifikovanými pracovníky pečovatelské služby v úkonech péče o vlastní osobu, péčí o domácnost uživatele, a to na základě uzavřené smlouvy a stanovení individuálního plánu péče. Touto pomocí umožňujeme setrvat občanům co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí.

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

jejichž situace vyžaduje pomoc či podporu jiné fyzické osoby a žijí na území města Krupka vyjma území Fojtovice, Horní Krupka, Mohelnice a Habartice. Jedná se o cílovou skupinu, která nepotřebuje komplexní péči, ale určitý stupeň pomoci či podpory, což jim umožní vést relativně samostatný život.

Cílem Pečovatelské služby Krupka je

Zásady na kterých jsou naše služby založeny

Web design, KS, VSRR Litoměřice 2008/2011