Pečovatelská služba Krupka

organizační složka Města Krupky

... Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Pravidla pro podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Možnost stěžovat si i v případě závislosti na poskytované službě je jedním ze základních práv člověka. Stížnosti jsou pro poskytovatele důležitá poselství o míře spokojenosti s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá potřebám uživatelů. Je to možný podnět pro zlepšení kvality služby. Současně jde o nástroj kontroly uživatele nad službou, která mu je poskytována. Stížnost je obranou proti neoprávněnému zásahu do práv a chráněných zájmů uživatele pečovatelské služby.

Zřizovatel služby se veřejně zavazuje k tomu, že provede taková opatření, aby uživatel, který si stěžuje na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby, nebyl jakýmkoli způsobem ohrožen.

Povinností služby je každou stížnost projednat a vyřídit, v případech oprávněných stížností pak také zjednat nápravu.

Kdo a kdy může podat stížnost

Stížnost může podat každý jak uživatel osobně nebo prostřednictvím svého zástupce tak každý zaměstnanec služby:

Jak může být stížnost podána

Komu lze podat stížnost

Způsob vyřizování stížností

Každá oficiálně podaná stížnost musí být evidována v knize „Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb“, kde je uvedeno:

V případě pokračující nespokojenosti má stěžovatel možnost obrátit se na nadřízený orgán poskytovatele, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Nezávislými orgány, které monitorují dodržování lidských práv, jsou například: Veřejný ochránce práv, Český helsinský výbor a různé občanské poradny. Kontakty naleznete zde.

Přesné kontakty na uvedené instituce a jednotlivé poradny lze nalézt například na internetových stránkách. Poskytovatel je povinen, pokud o to stěžovatel požádá, být nápomocen ve zjištění konkrétní kontaktní adresy na výše uvedené instituce.

Web design, KS, VSRR Litoměřice 2008/2011