Pečovatelská služba Krupka

organizační složka Města Krupky

... Popis realizace poskytovaných služeb

Realizace služeb Pečovatelské služby Krupka

Zájemci o využívání služeb Pečovatelské služby (dále jen PS) nás mohou kontaktovat ústně či písemně. Zájemce o službu je seznámen se způsobem a podmínkami poskytování pečovatelské služby.
Pokud projeví zájem o poskytovanou službu a je z cílové skupiny pečovatelské služby a služba má volnou kapacitu je dohodnut termín sociálního šetření v místě bydliště, dle dohody nejpozději do 10 pracovních dnů (je vedena evidence zájemců o PS).
Zájemce o službu obdrží Informační dopis, jeho součástí jsou Vnitřní pravidla poskytovatele pečovatelské služby a formulář Žádost o zavedení pečovatelské služby.

V rámci sociálního šetření pro zjištění schopností, možností a přání jsou sociálním pracovníkem a vedoucí pečovatelkou nebo vedoucí služby zjišťovány požadavky a představy uživatele. Na jejich základě, je sepsána žádost o zavedení PS a je dohodnut rozsah poskytovaných služeb, jejich frekvence a to do přílohy č. 1, část II – Plán péče a sazebník úhrad, čímž je zahájen proces individuálního plánování služby s uživatelem.
Na základě provedeného šetření a sepsané žádosti o zavedení PS je uzavřena písemná smlouva o poskytování pečovatelské služby mezi poskytovatelem Město Krupka - Pečovatelská služba Krupka a uživatelem, popř. jeho zákonným zástupcem. Ve většině případů dochází k zahájení jednání o možnosti poskytování PS na základě prvotního kontaktu ze strany rodiny, která si je vědoma potřeby zajištění pomoci. Rodinní příslušníci nebo osoby blízké žadateli se mohou zúčastnit jednání o poskytování služby.

Vedoucí služby a vedoucí pečovatelka zajišťují organizační, administrativní a odborné vedení služby. V rozsahu nezbytně nutném vedou písemnou dokumentaci. S osobními údaji nakládají podle platných právních norem.

Dohodnuté úkony vykonávají u uživatelů služby kvalifikované pečovatelky pod vedením vedoucí pečovatelky. Rozsah poskytovaných služeb si určuje sám uživatel. Uživatel jedná na základě pravidel pro poskytování a využívání pečovatelské služby v souladu s platnými zákony.

Pečovatelka vykonává u uživatele služeb činnosti pouze v rámci své pracovní doby a pracovních povinností. Výjimku tvoří krizové situace, kdy je uživatel ohrožen na zdraví.

Uživatel si určuje požadované úkony provedené pečovatelskou službou ve svém plánu péče, který je s uživatelem aktualizován podle jeho potřeb a přání. Služby se poskytují po dohodě s uživatelem, ale je nutné respektovat provozní možnosti organizace.

Pečovatelky vedou záznamy o provedených úkonech v dokumentu Plán péče a podpory – výkaz úkonů: jejich popis, časový rozsah a datum kdy byly vykonány. V tomto plánu 1x týdně uživatel svým podpisem stvrzuje vykonané práce.

Každý uživatel má sestaven svůj Individuální plán péče a podpory, který je vypracován na základě sociálního šetření a bližšího seznámení s uživatelem, a to do 60 dnů od zahájení pečovatelské služby. Individuální plán péče a podpory popisuje život člověka v jeho širších souvislostech, směruje k co největší nezávislosti uživatele na službě, je prostředkem pomáhajícím uživateli zůstat členem společnosti, žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Základem individuálního plánování je pojmenování osobního cíle uživatele, při kterém je respektována v prvé řadě svobodná vůle uživatele, jeho základní lidská práva a individuální potřeby.

Podstatným úkolem při plánování péče o uživatele je aktivní zapojení samotného uživatele, jeho rodinných příslušníků a celého odborného týmu. Společně s uživatelem je hodnoceno naplňování těchto cílů (minimálně 1x ročně, avšak vždy při změně požadované služby) a stanovování dalších cílů dle aktuálního stavu uživatele.

Každému uživateli je po uzavření smlouvy s pečovatelskou službou přidělen klíčový pracovník, jehož úkolem je být obhájcem uživatele a jeho plánu, dohlížet na poskytování sjednané podpory, odhaluje případné nedostatky a přichází s podněty. Zpravidla se jím stává pečovatelka. Uživatel je s klíčovým pracovníkem seznámen vedoucí pečovatelkou při zahájení služby. Informace o významu klíčového pracovníka sděluje uživateli pověřený pracovník při sociálním šetření.

Klíčový pracovník pečovatelka vypisuje s každým uživatelem tzv. Osobní kartu uživatele, která obsahuje uživatelovo jméno a příjmení, adresu, tel. číslo, kontakt na rodinné příslušníky, kontakt na PS včetně jméno pečovatelky, jméno ošetřujícího lékaře/ky případně odborného lékaře a tel. kontakty na ně. Dále obsahuje tabulku léků, které uživatele užívá a jejich dávkování. Základní informace o zdravotním stavu dle sdělení uživatele. Posledním oddílem osobní karty jsou tel. kontakty pro tísňová volání v České republice, tel. kontakt na Policii ČR v Krupce a Městskou policii Krupka a další telefonní kontakty pro seniory jako je Senior telefon – 24 hodin denně bezplatná linka, Zlatá linka senior či Linka sociální pomoci. Tato karta zůstává uživateli, pokud možno na viditelném místě.

Výše úhrad je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a dle platného Sazebníku úhrad Pečovatelské služby Krupka, vypracovaného na základě usnesení rady Města Krupka. Cenu stravného si určuje dodavatel.

Dovoz a roznáška stravy je zajištěna podle platných hygienických norem. Pečovatelská služba zajišťuje obědy u smluvních dodavatelů.

Vyúčtování služeb se provádí na základě formuláře: Plán péče a podpory – výkaz úkonů, jehož správnost potvrdí na konci měsíce (nebo při ukončení či přerušení služby) každý uživatel svým podpisem. Úhrada za provedené služby a stravné se provádí vždy na základě vyúčtování proti dokladu o převzetí peněz.
Přeplatky na úhradách a vyúčtování obědů se vracejí po vyúčtování daného měsíce na výdajový pokladní blok do 7 dnů po vyúčtování.
Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Neodmyslitelnou součástí ochrany práv uživatelů je právo kontrolovat a popřípadě připomínkovat poskytované pečovatelské služby, stěžovat si, nejsou-li s poskytováním služeb spokojeni. PS chápe stížnosti jako důležitý zdroj informací o spokojenosti s poskytovanou službou, zvláště pak, zda služba odpovídá potřebám uživatelů. Připomínky jsou chápány jako podnět ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. V dokumentu Plán péče a podpory je kolonka: měsíční hodnocení služby, kde uživatel může písemně vyjádřit: stížnosti, požadavky, problémy a připomínky na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Totéž může stejným způsobem přednést i kterýkoliv pracovník PS. Při řešení takovéto stížnosti se postupuje stejně, jakoby ji přednesl kterýkoliv uživatel, podle článku č. 7 vnitřních pravidel.

Poskytování pečovatelské služby může být ukončeno z následujících důvodů:

Web design, KS, VSRR Litoměřice 2008/2011